Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Data publikacji: 22.09.2023r.
Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu realizuje „Usługi Informatyczne Filip Górny” z siedzibą w 57-300 Kłodzko, Bohaterów Getta 25/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8831877170
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fisite.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
3) Operator Płatności – Stripe
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://fisite.pl,
6) Sprzedawca – „Usługi Informatyczne Filip Górny” z siedzibą w 57-300 Kłodzko, Bohaterów Getta 25/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8831877170

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.
7. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane w Sklepie są cenami brutto.
8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3
Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
3) wypełnić formularz zamówienia,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Sklepu.

§ 4
Dostawa produktu elektronicznego

1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w postaci jego wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

OWU usługi "Opieka WordPress"

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: „OWU”) określają zasady świadczenia usług przez Wykonawcę, prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki związane z świadczeniem usług przez Wykonawcę.

2. Przed zawarciem Umowy Zamawiający jest zobowiązany zapoznać się z informacjami prezentowanymi w Witrynie Wykonawcy dotyczącymi świadczenia usług oraz postanowieniami niniejszych OWU. Zawierając Umowę, Wykonawca przyjmuje, że Zamawiający zapoznał się, akceptuje i nie wnosi zastrzeżeń do niniejszego OWU.

3. Każdy Zamawiający przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszych OWU w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści.

4. Pakiety Opieki:

1. Opieka WordPress - Podstawowy

2. Opieka WordPress - Rozszerzony

3. Opieka WordPress - Premium

5. Wykonawca za świadczone usługi otrzymywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej na stronie: https://fisite.pl/opieka-wordpress/

6. Zamawiający wybiera sposób płatności poprzez zakup Subskrypcji Opieki WordPress w wybranym pakiecie. Płatność będzie pobierana z góry automatycznie i cyklicznie (co miesiąc) z karty płatniczej Zamawiającego, na co Zamawiający wyraża zgodę i został poinformowany o tym przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.

7. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia i/lub zakresu Pakietu Opieki w trakcie trwania Umowy. Zamawiający zostanie poinformowany o wprowadzeniu tej zmiany w życie w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie nie krótszym niż okres wypowiedzenia.

8. Wykonawca może naliczyć rabat w ramach indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

9. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie zakupu Subskrypcji i nie jest skracany o czas, który upłynie do momentu przesłania przez Zamawiającego kompletnych i prawidłowych danych do logowania wymaganych do rozpoczęcia współpracy.

10. Zamawiający dostarczy Wykonawcy login i hasło administratora strony, dane dostępowe do plików strony oraz jej bazy danych w terminie 2 (dwóch) dni od zamówienia usługi Opieki WordPress w formie zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich jako dane objęte poufnością.

11. Zamawiający jest zobowiązany do używania silnych haseł dostępu do serwera, połączeń FTP/SFTP, konta administratora na stronie i wszystkich innych połączeń pozwalających na dostęp do plików i zasobów strony.

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wycieki danych spowodowanych wykorzystywaniem przez Zamawiającego nieaktualnych, niezabezpieczonych lub nieszyfrowanych protokołów sieciowych oraz za użycie przez Zamawiającego słabych haseł dostępowych.

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do korzystania z przedstawionych loginów i haseł tylko w dla celów świadczonych usług.

14. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć otrzymane loginy i hasła w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko upoważnione przez niego lub Zamawiającego osoby.

15. Przesyłanie danych dostępowych lub kluczy w formie niezabezpieczonej (bez użycia notatki jednorazowej lub innej formy rekomendowanej przez Wykonawcę) jest na ryzyko i odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za wykorzystanie tych danych przez osoby i/lub podmioty niepożądane.

16. Zamawiający wyraża zgodę na tymczasowe przekazanie danych dostępu do konta strony z uprawnieniami administratora i/lub danych do FTP/SFTP dla działu wsparcia producenta danej wtyczki, motywu lub innego oprogramowania zainstalowanego na stronie jeżeli będzie to konieczne tylko i wyłącznie w celu rozwiązania problemu/zgłoszenia. Po zakończonej pracy, dane do logowania zostaną zmienione i dostępne tylko dla Wykonawcy. Przekazanie tych danych nie będzie wymagało każdorazowej zgody Zamawiającego.

17. Wykonawca rozpocznie realizację po uzgodnieniu zakresu prac.

18. Wykonywanie regularnych aktualizacji odbywa się codziennie.

19. W szczególnych przypadkach, aktualizacja może nastąpić częściej lub rzadziej jeżeli będzie to wymagane do poprawnego działania strony internetowej.

20. Jeżeli po przeprowadzonej aktualizacji wystąpi na stronie problem, zostanie przeprowadzone przywrócenie strony z ostatniej kopii zapasowej sprzed aktualizacji.

21. Aktualizacja wtyczek oraz motywów, które wymagają opłacenia licencji odbędzie się po ich zakupie i opłacenia przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia i przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych umożliwiających przeprowadzenie aktualizacji. Dane te będą przekazane na konto e-mailowe Wykonawcy.

22. Informacje o przeprowadzonych aktualizacjach Zamawiający będzie otrzymywał na koniec miesiąca kalendarzowego w raportach od Wykonawcy na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

23. Jeżeli będzie to uzasadnione, Wykonawca utworzy motyw potomny aktywnego motywu, aby przeprowadzać aktualizacje bez utraty zmian dokonanych w aktywnym motywie.

24. Strony uzgadniają, że dopuszczają krótkotrwałe przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej na potrzeby aktualizacji oprogramowania na serwerze oraz konserwacji systemu i sprzętu.

25. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej za problemy z funkcjonowaniem strony podczas prowadzonych aktualizacji WordPress, wtyczek i motywów, a także negatywnych skutków aktualizacji, w tym przestoju w działaniu strony z wyłączeniem sytuacji wynikającej bezpośrednio z winy umyślnej Wykonawcy.

26. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i grafikę umieszczone przez Zamawiającego na jego stronie, a także za zgodność z polityką prywatności i RODO oraz wszelkie inne kwestie prawne pomiędzy Zamawiającym oraz użytkownikiem strony.

27. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty materialne poniesione przez Zamawiającego i/lub jego klientów wynikające z implementacji i/lub konfiguracji jakichkolwiek wtyczek, motywów, wstawek indywidualnego kodu, bazy danych, plików źródłowych strony oraz pozostałego oprogramowania na stronie jeżeli winny jest podmiot inny niż Wykonawca i/lub szkody nie wynikają z winy umyślnej Wykonawcy.

28. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty materialne poniesione przez Zamawiającego i/lub jego klientów, w wyniku przerw w działaniu (dostępności) strony z wyłączeniem sytuacji wynikającej bezpośrednio z winy umyślnej Wykonawcy .

29. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Zamawiającego, użytkownikom oraz przeglądającym stronę w wyniku ataku hakerskiego i/lub działań osób niepożądanych.

30. Wykonawca w ramach świadczonych usług w trakcie opieki nad WordPressem rozwiązuje bieżące awarie w ramach usługi, ale w żaden sposób nie gwarantuje nieprzerwanego działania strony, nie składa deklaracji dotyczących działania strony, ani nie jest odpowiedzialny za nieprzerwane działanie strony, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej i szkody nią spowodowane.

31. W przypadku gdy Zamawiający nada Wykonawcy dostępy do serwera FTP (SFTP/SCP), bazy danych lub do panelu administracyjnego CMS, gdzie przechowywane są dane osobowe klientów Zamawiającego i/lub osób kontaktujących się z nim poprzez stronę www, Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem tych danych. Wykonawca staje się w momencie otrzymania dostępów Procesorem danych osobowych.

32. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową. Wykonawca będzie miał jedynie dostęp do zbiorów danych osobowych Zamawiającego i nie będzie wykonywał na nich żadnych innych czynności przetwarzania, chyba że na wyraźne polecenie Zamawiającego.

33. Celem przetwarzania jest administracja strony internetowej Zamawiającego.

34. Wykonawca oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych odbywa się z poszanowaniem przepisów RODO oraz krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

35. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy RODO oraz prawa polskiego.

36. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

37. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie będzie przestrzegał postanowień Umowy.

38. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę przesyłając informację o chęci wypowiedzenia na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@fisite.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Wykonawcy.

39. Wykonawca będzie wykonywał umowę osobiście bądź przez osobę lub podmiot przez niego wskazany, który zostanie upoważniony przez Wykonawcę do realizacji Umowy w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

40. Zamawiający w trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu zachowuje pełne prawa własności do strony.

41. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i grafikę umieszczone przez lub na zlecenie Zamawiającego na jego Witrynie, a także za zgodność z polityką prywatności i RODO oraz wszelkie inne kwestie prawne pomiędzy Zamawiającym oraz użytkownikiem strony.

42. Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawa do tekstu oraz mediów znajdujących się na stronie, ewentualnie, iż materiały te posiadają otwarte licencje komercyjne.

43. Wykonawca ma prawo odmówić usługi, której wykonanie wiąże się z naruszeniem prawa i/lub dobra publicznego, propagowaniem nienawiści i dyskryminacji lub może szkodzić osobom przeglądającym stronę.

44. Opłacenie domeny, serwera (hostingu), certyfikatu SSL, płatnych wtyczek i/lub motywu zainstalowanych na stronie oraz wszystkich innych usług należących do Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.

45. Z uwagi na charakter świadczonych usług, Strony dopuszczają indywidualne ustalenia w formie pisemnej, które mogą różnić się od niniejszego „OWU” jeśli zajdzie taka konieczność, potrzeba lub chęć. Indywidualne ustalenia muszą zostać zaakceptowane przez obie Strony.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
1) wglądu do swoich danych osobowych,
2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu / Strony / Bloga.
10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu / Strony / Bloga przez Kupującego może być utrudnione.
11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie / na Stronie / na Blogu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie / na Stronie / na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.